Algemene Voorwaarden

voor consumenten

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Klantaccount
Artikel 4 – Aanbod derde partijen
Artikel 5 – Bestelling en levering
Artikel 6 – Vergoeding en betaling
Artikel 7 – Bepalingen bij aanschaf bij Aanbieder(s) zijnde een rechtspersoon
Artikel 8 – Bepalingen bij aanschaf bij Aanbieder(s) zijnde een natuurlijk persoon
Artikel 9 – Informatie en gebruik gegevens
Artikel 10 – E-mail communicatie tussen de Klant en de Aanbieder
Artikel 11 – Diversen
Artikel 12 – Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Definities

 

Gebruiker: iedere bezoeker van het Platform.
Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
Aanbieder: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten en/of diensten aan Gebruikers aanbiedt.
Omgeving: Website zoals winkelinwestland.nl
Platform: de Omgeving waarop door Aanbieders producten aan Gebruikers worden aangeboden.
Beheerder: Website ontwikkelaar Villenova is beheerder van het Platform en treedt ook coördinerend op, namens Aanbieder(s), bij totstandbrenging van zaken van algemeen belang, zoals deze algemene voorwaarden.
Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Aanbieder via het Platform.


Artikel 2 - Toepasselijkheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Aanbieders via het Platform (hierna: ALV Consumenten).
Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving te raadplegen, zoals op winkelinwestland.nl.
Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product, dat door een Aanbieder wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze ALV Consumenten.
Van het bepaalde in deze ALV Consumenten kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze ALV Consumenten zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze ALV Consumenten en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Beheerder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Beheerder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Aanbieder(s)).
Beheerder heeft het recht deze ALV Consumenten van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd.
Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Aanbieder, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde ALV Consumenten. Het is daarom raadzaam om deze ALV Consumenten te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Aanbieder wordt geplaatst.


Artikel 3 - Klantaccount


De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
de Klant dient een klantaccount bij Beheerder te hebben;
de Klant is minimaal 18 jaar oud;
de Klant is per e-mail bereikbaar.
Beheerder is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Aanbieders niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Beheerder raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de ALV Consumenten en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.


Artikel 4 – Relatie tussen Klant en Aanbieder


De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Aanbieder (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Beheerder geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Aanbieders, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Aanbieder. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Beheerder en Beheerder op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.


Artikel 5 - Bestelling en levering


Een Klant kan via het normale bestelproces op het Platform een bestelling plaatsen voor een product dat door een Aanbieder wordt aangeboden.
De Klant ontvangt van de Aanbieder een bestelbevestiging.
Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Aanbieder ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 6 - Vergoeding en betaling


De Klant is de koopprijs van het, via het Platform bij de Aanbieder aangekochte, product verschuldigd aan Beheerder en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Aanbieder. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via het Platform.
Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Beheerder is gewezen op de te late betaling en Beheerder de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Beheerder om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
Het is Klant toegestaan op het Platform cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Aanbieders.
Aanbieder heeft onherroepelijk het recht aan Beheerder verleend om in naam van Beheerder en met uitsluiting van de Aanbieder de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Aanbieder.
Beheerder zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.


Artikel 7 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Aanbieder(s) zijnde een rechtspersoon


Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Aanbieder zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
 verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden de desbetreffende Aanbieder(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden van de desbetreffende Aanbieder;
Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Aanbieder in haar algemene verkoopvoorwaarden gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'),  onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden van Aanbieder zijn opgenomen.
Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na retour ontvangst, terugbetalen.
Indien een Aanbieder, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal Aanbieder de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de reeds ontvangen betaling retourneren


Artikel 8 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Aanbieder(s) zijnde een natuurlijk persoon


Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Aanbieder zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht').
Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Aanbieder retourneren.
Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst, terugbetalen.
Indien een Aanbieder, zijnde een natuurlijk persoon een bestelling niet aanvaardt binnen zes (6) werkdagen, zal Aanbieder de Klant binnen acht (8) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel reeds ontvangen betaling retourneren


Artikel 9 - Informatie en gebruik gegevens


Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Beheerder en/of de Aanbieder aan Klant verzonden informatie.
Beheerder is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Aanbieder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Aanbieder is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Winkelinwestland.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Aanbieder aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Aanbieder gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.


Artikel 10 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Aanbieder


Beheerder heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Aanbieder (waaronder de after sales verplichtingen van de Aanbieder) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Aanbieder mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat onverlet het recht van de Klant om telefonisch met de Aanbieder contact op te nemen.
Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Beheerder op haar servers opgeslagen en kan door Beheerder worden ingezien en gebruikt om:
de Klant en/of de Aanbieder in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
te beoordelen of de Aanbieder aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
procesverbeteringen te analyseren.
De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Beheerder toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Beheerder maximaal twee jaar worden bewaard.


Artikel 11 - Diversen


Beheerder is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform artikelen van Aanbieders te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Beheerder.
Wanneer door Beheerder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de ALV Consumenten zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de ALV Consumenten te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Beheerder de ALV Consumenten op enig moment soepel toepast.
Indien een of meer van de bepalingen van de ALV Consumenten of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beheerder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
Beheerder is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Aanbieders op het Platform niet langer ter beschikking te stellen.


Artikel 12 - Toepasselijk recht


Op de ALV Consumenten, het (ver)kopen van artikelen door Aanbieders via het Platform en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Aanbieder is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.