HG X muggen/vliegen spray

Vorige

Over dit product

Omschrijving

HG X muggen/vliegen spray - Biocide 08574N

HG X spray tegen muggen en vliegen is een effectieve en eenvoudige oplossing voor het bestrijden van vliegen en muggen in huis. Een overlast van muggen en vliegen in huis is namelijk een bron van irritatie en kan hiermee eenvoudig opgelost worden.

- 4 tot 6 weken werkzaam
- zeer effectief

Wettelijke gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegende insecten in woon-, werk- en verblijfsruimten.

Werkzame stoffen
pyrethrinen 0,2% en piperonylbutoxide 1,0%

Dosering/gebruik
HGX "tegen muggen en vliegen" doodt vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten.
Deuren en ramen van het te behandelen vertrek sluiten. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen uitschakelen. Goed schudden voor gebruik. Vervolgens vanuit het midden van de ruimte in de vier bovenhoeken spuiten. In totaal niet langer dan 1 seconde spuiten per 10 m3 inhoud van de ruimte. Minstens 50 cm afstand houden van wanden of voorwerpen. De ruimte na behandeling 10 minuten gesloten houden. Daarna grondig
luchten.

Bijzondere gevaren
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.
H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208- Bevat pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open
vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260- SPUITNEVEL niet inademen. 
P262- Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
P264- Na het werken met dit product HANDEN grondig wassen. 
P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval.

Overige waarschuwingen
Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan
roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt

  • Steun uw middenstand
  • Groene bezorging
  • Retourneren mogelijk
  • Koop lokaal met het gemak van digitaal
De Vergulde Gaper
Drogisterij, Parfumerie, Bijouterie, Fotografie & Voedingssupplementen

Ook voor u interessant

Monster | De Vergulde Gaper
€ 11,49
Monster | De Vergulde Gaper
€ 6,99
Monster | De Vergulde Gaper
€ 5,25