Privacyverklaring

Villenova B.V. 

 

Villenova B.V., gevestigd aan Rhijnspoor 241 2901 LB Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres
Rhijnspoor 241
2901 LB Capelle aan den IJssel

Telefoon
+31 884565050

E-mailadres
info@villenova.nl

Website
https://www.winkelinwestland.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


Villenova verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Villenova, zoals klanten en contactpersonen van zakelijke verkooppartners. We krijgen de persoonsgegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, een bestelling plaats, bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen, bijvoorbeeld wanneer iemand een cadeau rechtstreeks naar jou laat versturen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@villenova.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Villenova verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Villenova analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Villenova verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
- Om jou in staat te stellen jouw producten of diensten aan te bieden en te verkopen via winkelinwestland.nl en de betalingen die hieruit volgen te kunnen afhandelen.


Geautomatiseerde besluitvorming


Villenova neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winkelinwestland.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Villenova bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de standaard bewaartermijn van 24 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Villenova verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Villenova blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer jij via winkelinwestland.nl een bestelling plaatst bij een van onze verkopers, krijgt die verkoper jouw naam, bezorgadres en e-mailadres. Deze gegevens heeft de verkoper nodig om de overeenkomst die jij met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende verkooppartner ook jouw telefoonnummer. Als je vanuit een zakelijk aankoop een btw factuur bij een verkooppartner aanvraagt, ontvangt de verkoper hiervoor jouw bedrijfsnaam, vestigingsadres, kvk-nummer en ordernummer.

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van onze verkopers

 

Met gegevens van onze verkopers gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacy beleid ook voor onze verkopers.

Wanneer je via ons platform verkoopt als verkoper dan slaan wij behalve de contactgegevens die je invult in jouw verkoopaccount (de naam van jouw bedrijf, de naam van de contactpersoon van jouw bedrijf, e-mailadres, jouw contactadres (en eventuele andere adressen), betaalgegevens en je telefoonnummer) ook jouw KVK-nummer en jouw BTW-nummer op. 

Wij bewaren de gegevens uit het verkoopaccount zolang je actief verkoper bij ons bent. Daarna verwijderen wij jouw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@villenova.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Winkelinwestland.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Winkelinwestland.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Winkelinwestland.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@villenova.